Gruta 95, 86-330 Mełno, Gmina Gruta, Kujawsko-Pomorskie Polska
+48 530 443 373
dyrektorgck@gruta.pl

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

ZAPYTANIA OFERTOWE :

1.Gminne Centrum Kultury w Grucie  – zwane dalej zamawiającym podaje do publicznej widomości, iż poszukuje wykonawców  do  przeprowadzenia spotkania inaugurującego projekt z animatorem dla 40 osób dorosłych, zagrożonych  ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.  Planuje się, 1 spotkanie 6 h integracyjne dla 40 osób w miesiącu październiku  w ramach   Projektu objętego grantem „ Idą, idą Święta”.

Wymagania:

Animator posiadający doświadczenie w pracy z osobami starszymi oraz w zakresie świadczenia usług animacyjnych, umiejętności stwarzania warunków do efektywnej komunikacji, wysoki poziom kultury osobistej.

2.Dnia 11.12.21r. odbędzie się Jarmark Bożonarodzeniowy.

Jarmark ten jest wydarzeniem otwartym , który odbędzie się w ogrodzie GCK 11.12.21r. czas trwania 6h zegarowych od 13.00 do 19.00. Zamawiający oczekuje profesjonalnego WODZIREJA do konferansjerki na Jarmarku z własnym nagłośnieniem i klimatami Świątecznymi.

Gminne Centrum Kultury poszukuje Wodzireja do prowadzenia konferansjerki na wydarzeniu otwartym jw.

Osoby lub firmy zainteresowane realizacją zadania proszone są o składanie ofert cenowych wraz z kwalifikacjami osób bezpośrednio realizujących zadanie. Oferty należy składać  osobiście  w siedzibie  Gminnego Centrum Kultury w Grucie, Gruta 95, 86-330 Mełno lub na adres e-mail : dyrektorgck@gruta.pl do 25.10.2021r. do godz. 15.00.

Osoba do kontaktu dyrektor Hanna Szumotalska Tel. 530 44 33 73.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 -2020